Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

• Tapu Kontrolleri (İrtifak,İntifa Hakları, İpotek, Rehin, Tedbir)
• Gayrimenkul alım,satımı konusunda danışmanlık
• Mevzuata ilişkin Danışmanlık
• İnşaat, İskan Ruhsatları
• Gayrimenkul Satış vaadi Sözleşmeleri
• İpotek, Rehin ve Tedbir konulması
• İpotek, Rehin ve Tedbirlerin Kaldırılması
• İrtifak Hakkı Tesisi
• İntifa Hakkı Tesisi
• Tapu İntikalleri
• Tapuda isim tahsisi
• Kira Sözleşmeleri ve Tapuya Şerh
• Tapu İptali ve tescili davaları

İdare Hukuku

• İdari işlem iptali
• İdari işlem nedeniyle uğranılan zararın tazmini
• İdari işlem başvuru takibi

Ticaret – İcra Hukuku

• Şirket Kurulumları
• Şirket Ana Sözleşmeleri
• Yabancı Şirket Şubeleri ve irtibat büroları
• Genel Kurul ve Yönetim Kurulunda Temsil
• Hisse Devirleri
• Şirket Vekilliği
• Ticari Sözleşmeler ve Joint Venture anlaşmalar
• Şirket Tasfiyesi
• Ticari alacaklar takibi ve tahsili

İş Hukuku

• İş Akdinden doğan ihtilaflar
• İş akdinin feshi
• Kıdem ve İhbar Tazminatları
• Sigorta yükümlülükleri
• iş kazaları
• Toplu iş sözleşmeleri
• Gizlilik anlaşması

Medeni Hukuk

• Boşanma • Ayrılık
• Evlilik Sözleşmeleri
• Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmeleri
• Mal Ortaklığı Sözleşmeleri
• Mal Birliği Sözleşmeleri
• Nesebin Tashihi
• Babalık Davası
• Evlat Edinme
• Velayet, Vesayet
• Kayyumluk
• Kanuni Temsilcilik

Miras Hukuku

• Vasiyetname Düzenlenmesi
• Vasiyetnemelerin İptali
• Miras Sözleşmesi
• Mirastan Çıkarma Davaları
• Miras Taksimi, ortaklığın giderilmesi ve Saklı Pay Davaları
• Veraset İlamının Alınması
• Veraset ve İntikal Vergileri